شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیدجاوید هاشمی زاده

کد پرسنلی: 2214

کد ملی: 3559770191

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

80

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

14,890,000

اضافه کاری

28,439,291

حق جمعه کاری

10,423,000

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

869

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,737,419

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

830

مالیات

7,317,362

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

168,176,612

جمع کسور

21,055,612

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

147,121,000

شماره حساب

9516781731

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه