شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیدامین حسینی

کد پرسنلی: 2096

کد ملی: 2391947798

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

مانده سهام انجمن اسلامی

15,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

9,214,216

حق جمعه کاری

11,256,700

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,167,901

جمع اقساط

8,870,000

مالیات

3,302,062

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

3,000,000

جمع مزایا

104,398,591

جمع کسور

19,339,963

جمع اقساط

8,870,000

خالص پرداختی

85,058,628

شماره حساب

1758509072

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه