شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سولماز نوراله زاده

کد پرسنلی: 1820

کد ملی: 4591382966

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

178,451,525

جمع عوامل حقوق مبنا

63,195,556

حقوق و مزایای مشمول مالیات

191,858,668

مزایا

حقوق مبنا

61,095,556

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

2,400,000

حق تعطیل کاری

14,799,168

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,893,871

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,595,915

فوق العاده شغل

4,595,915

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

40,898,750

حق ماموریت

21,141,669

اضافه کاری

69,371,100

روند ماه قبل

947

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,491,607

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

9

مالیات

7,839,400

مطالبات کارکنان

41,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

254,392,891

جمع کسور

64,719,891

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

189,673,000

شماره حساب

3101021352994

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه