شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سهیل ایلی پور

کد پرسنلی: 2349

کد ملی: 0073501298

محل خدمت: صدا و سیما

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

106,934,670

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,091,940

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

84,449,243

مزایا

حقوق مبنا

55,907,940

حقوق سنوات

2,184,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق فنی

1,100,000

حق نوبت کاری

8,713,791

کمک هزینه غذا

3,000,000

اضافه کاری

24,028,939

روند ماه قبل

319

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,485,427

روند ماه جاری

638

مالیات

2,844,924

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

109,934,989

جمع کسور

10,330,989

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

99,604,000

شماره حساب

0223848278001

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه