شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سمانه سادات نعیمائی موسوی

کد پرسنلی: 2411

کد ملی: 2064686789

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

138,643,401

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

55,650,030

حقوق و مزایای مشمول مالیات

110,977,163

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

11,745,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

10,624,097

حق شبکاری

9,561,687

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

حق ماموریت

3,710,002

اضافه کاری

42,496,387

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,705,038

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

399

مالیات

5,497,716

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

146,533,153

جمع کسور

16,203,153

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

130,330,000

شماره حساب

8524527264

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه