شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سلطانعلی قائدی

کد پرسنلی: 2147

کد ملی: 5159572759

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

10

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

36,856,862

حق جمعه کاری

22,513,400

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,890,856

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

3,766,086

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

147,477,687

جمع کسور

23,326,942

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

124,150,745

شماره حساب

5976617960

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه