شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سعید نوین روز

کد پرسنلی: 1822

کد ملی: 2940122512

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

174,143,769

جمع عوامل حقوق مبنا

59,649,454

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

184,519,122

مزایا

حقوق مبنا

57,549,454

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

11,022,945

حق نوبت کاری

17,715,447

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,361,956

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,361,956

فوق العاده شغل

6,361,956

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

51,670,055

روند ماه قبل

200

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,190,064

روند ماه جاری

513

مالیات

7,288,934

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

223,209,386

جمع کسور

57,788,386

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

165,421,000

شماره حساب

3101021440592

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه