شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سعید قمری

کد پرسنلی: 1752

کد ملی: 2949899651

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

77.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

132,688,195

جمع عوامل حقوق مبنا

58,678,692

حقوق و مزایای مشمول مالیات

148,298,771

مزایا

حقوق مبنا

56,578,692

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,415,229

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,288,454

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,216,341

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

41,089,479

روند ماه قبل

398

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,288,174

روند ماه جاری

855

مالیات

4,614,939

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

192,446,843

جمع کسور

54,312,843

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

138,134,000

شماره حساب

3101021270023

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه