شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سردار رئیسی

کد پرسنلی: 2004

کد ملی: 2371481459

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

7

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

36,161,000

مانده سهام انجمن اسلامی

126,750,000

مانده سهام حراست

91,200,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,323,444

معوقات غیرمشمول

5,800,000

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

18,063,389

هزینه های رفاهی

9,109,386

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,081,647

جمع اقساط

20,201,000

مالیات

9,668,920

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,031,000

سهام حراست

2,000,000

جمع مزایا

168,288,987

جمع کسور

40,951,567

جمع اقساط

20,201,000

خالص پرداختی

127,337,420

شماره حساب

4593752385

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه