شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سجاد هوشمند

کد پرسنلی: 2324

کد ملی: 3560116015

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

44,478,630

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

44,478,630

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,007,692

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

18,406,345

حق جمعه کاری

8,302,678

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,086,302

روند ماه قبل

164

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,812,815

روند ماه جاری

525

مالیات

2,102,471

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

121,611,811

جمع کسور

9,915,811

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

111,696,000

شماره حساب

9549884315

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه