شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سجاد علیائی یارعزیز

کد پرسنلی: 1723

کد ملی: 2940049777

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

157,586,023

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,406,845

حقوق و مزایای مشمول مالیات

231,282,651

مزایا

حقوق مبنا

58,306,845

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

7,451,130

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,475,564

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,475,564

فوق العاده شغل

6,475,564

ورودی کارانه

99,727,650

اضافه کاری

55,301,356

روند ماه قبل

222

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,031,022

جمع اقساط

12,320,000

روند ماه جاری

289

مالیات

10,796,199

مطالبات کارکنان

89,754,885

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

جمع مزایا

270,173,395

جمع کسور

123,902,395

جمع اقساط

12,320,000

خالص پرداختی

146,271,000

شماره حساب

3101021352743

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه