شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سجاد علیائی یارعزیز

کد پرسنلی: 1723

کد ملی: 2940049777

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

154,675,426

جمع عوامل حقوق مبنا

60,406,845

مانده وام آریانیر

25,000,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

163,746,896

مزایا

حقوق مبنا

58,306,845

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

7,451,130

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,475,564

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,475,564

فوق العاده شغل

6,475,564

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

34,898,750

اضافه کاری

52,390,759

روند ماه قبل

718

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,827,280

جمع اقساط

12,320,000

روند ماه جاری

222

مالیات

5,731,017

مطالبات کارکنان

35,908,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

وام آریانیر

25,000,000

جمع مزایا

209,434,394

جمع کسور

89,787,394

جمع اقساط

12,320,000

خالص پرداختی

119,647,000

شماره حساب

3101021352743

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه