شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سجاد شکری قلعه جق

کد پرسنلی: 1659

کد ملی: 2949502741

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

84:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

147,060,062

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

57,892,539

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

239,533,783

مزایا

حقوق مبنا

55,792,539

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

3,270,837

حق نوبت کاری

15,770,109

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,131,224

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,065,611

ورودی کارانه

117,767,925

اضافه کاری

42,929,742

روند ماه قبل

697

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,294,204

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

564

مالیات

11,415,034

مطالبات کارکنان

105,991,132

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

281,867,934

جمع کسور

136,940,934

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

144,927,000

شماره حساب

3101021440231

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه