شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سجاد شکری قلعه جق

کد پرسنلی: 1659

کد ملی: 2949502741

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

79.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

144,504,720

جمع عوامل حقوق مبنا

57,892,539

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

154,288,140

مزایا

حقوق مبنا

55,792,539

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

3,270,837

حق نوبت کاری

15,770,109

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,131,224

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,065,611

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

34,898,750

اضافه کاری

40,374,400

روند ماه قبل

793

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,115,330

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

697

مالیات

5,021,611

مطالبات کارکنان

35,908,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

203,443,513

جمع کسور

60,286,513

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

143,157,000

شماره حساب

3101021440231

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه