شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سجاد دروگر

کد پرسنلی: 1584

کد ملی: 2940097259

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

73:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

133,672,066

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,197,783

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

194,865,196

مزایا

حقوق مبنا

51,097,783

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,069,932

حق نوبت کاری

14,801,459

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,192,273

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,394,205

ورودی کارانه

85,550,175

اضافه کاری

35,016,414

روند ماه قبل

402

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,357,045

جمع اقساط

3080000

روند ماه جاری

551

مالیات

8,064,890

مطالبات کارکنان

76,995,157

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

223,722,643

جمع کسور

97,497,643

جمع اقساط

3080000

خالص پرداختی

126,225,000

شماره حساب

3101021352415

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه