شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سجاد جعفری

کد پرسنلی: 1545

کد ملی: 2949487327

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

155,715,787

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

62,329,610

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

250,121,832

مزایا

حقوق مبنا

60,229,610

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,540,020

حق نوبت کاری

17,067,953

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,018,639

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,509,318

ورودی کارانه

120,306,150

اضافه کاری

44,250,247

روند ماه قبل

7

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,900,105

روند ماه جاری

871

مالیات

12,212,183

مطالبات کارکنان

108,275,535

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

284,701,694

جمع کسور

131,388,694

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

153,313,000

شماره حساب

3101021352301

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه