شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سجاد بابائی ینکی کند

کد پرسنلی: 1508

کد ملی: 2949780393

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

125,611,261

جمع عوامل حقوق مبنا

52,406,839

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

139,383,890

مزایا

حقوق مبنا

50,306,839

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,020,103

حق نوبت کاری

14,561,209

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,034,084

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,275,563

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

28,313,463

روند ماه قبل

625

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,792,788

روند ماه جاری

445

مالیات

4,169,195

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

174,677,303

جمع کسور

51,271,303

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

123,406,000

شماره حساب

3101021352257

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه