شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سجاد امیری

کد پرسنلی: 2068

کد ملی: 2549772776

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

15

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

10

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

24,121,500

اضافه کاری

36,856,862

حق جمعه کاری

22,513,400

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

454

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,890,856

جمع اقساط

11,570,000

روند ماه جاری

388

مالیات

7,950,148

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

173,779,391

جمع کسور

29,411,391

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

144,368,000

شماره حساب

3120050596

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه