شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ساسان غضنفری

کد پرسنلی: 2032

کد ملی: 2297854791

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

مانده وام انجمن اسلامی

57,285,000

مانده سهام انجمن اسلامی

39,500,000

مانده سهام قائم آل محمد

74,151,000

مانده وام حراست

36,000,000

مانده سهام حراست

16,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

41,440,764

حق جمعه کاری

7,594,020

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

59

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,086,230

جمع اقساط

24,085,000

روند ماه جاری

657

مالیات

8,223,672

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

3,015,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

4,000,000

جمع مزایا

162,448,559

جمع کسور

42,395,559

جمع اقساط

24,085,000

خالص پرداختی

120,053,000

شماره حساب

4416280054

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه