شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: زینب آشوری

کد پرسنلی: 2359

کد ملی: 0079853641

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

118.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

142,636,926

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

114,691,141

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

10,374,661

حق شبکاری

10,004,138

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

43,721,787

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,984,585

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

227

مالیات

5,869,114

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

142,636,926

جمع کسور

16,853,926

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

125,783,000

شماره حساب

8552354703

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه