شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: زهرا فروزان قلاتی

کد پرسنلی: 2193

کد ملی: 2280807696

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

42,089,280

مزایا

حقوق مبنا

42,089,280

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

21,437,014

روند ماه قبل

612

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

5,834,941

جمع اقساط

5870000

روند ماه جاری

49

مالیات

1,435,917

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

83,356,906

جمع کسور

13,140,906

جمع اقساط

5870000

خالص پرداختی

70,216,000

شماره حساب

8460096486

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه