شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: زبیر دهقانی

کد پرسنلی: 2290

کد ملی: 2280158515

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

50,550,180

مانده وام انجمن اسلامی

-6,701,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

50,550,180

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,373,791

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

9,654,877

حق جمعه کاری

7,077,025

هزینه های رفاهی

10,348,104

فوق العاده مدرک تحصیلی

6,579,498

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,078,943

جمع اقساط

14,701,000

مالیات

2,497,748

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

وام انجمن اسلامی

6,701,000

جمع مزایا

119,593,225

جمع کسور

25,277,691

جمع اقساط

14,701,000

خالص پرداختی

94,315,534

شماره حساب

4512574446

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه