شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: روح اله پیرانی زره شوران

کد پرسنلی: 1541

کد ملی: 2949959814

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

193,243,335

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

64,361,573

حقوق و مزایای مشمول مالیات

302,769,552

مزایا

حقوق مبنا

62,261,573

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

تفاوت تطبیق

4,000,000

حق تعطیل کاری

22,639,505

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,068,773

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,712,515

فوق العاده شغل

4,712,515

ورودی کارانه

138,053,250

حق ماموریت

21,561,434

اضافه کاری

70,748,454

روند ماه قبل

735

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

13,527,033

جمع اقساط

24,342,000

روند ماه جاری

591

مالیات

17,476,955

مطالبات کارکنان

124,247,925

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

361,538,504

جمع کسور

179,594,504

جمع اقساط

24,342,000

خالص پرداختی

181,944,000

شماره حساب

3101021352280

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه