شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: روح اله مرادی

کد پرسنلی: 1784

کد ملی: 2949178634

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

93:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

142,119,212

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

59,062,180

حقوق و مزایای مشمول مالیات

285,641,867

مزایا

حقوق مبنا

56,962,180

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,439,389

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,365,153

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,273,865

ورودی کارانه

168,471,000

اضافه کاری

49,978,625

روند ماه قبل

153

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,948,345

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

433

مالیات

15,764,187

مطالبات کارکنان

151,623,900

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

323,449,865

جمع کسور

183,496,865

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

139,953,000

شماره حساب

3101021270090

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه