شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: روح اله شمسی

کد پرسنلی: 1668

کد ملی: 2949018432

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

117,131,126

جمع عوامل حقوق مبنا

59,908,836

حقوق و مزایای مشمول مالیات

131,497,364

مزایا

حقوق مبنا

57,808,836

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,534,484

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,400,864

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

27,286,942

روند ماه قبل

735

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,199,179

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

606

مالیات

3,774,868

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

178,736,528

جمع کسور

56,443,528

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

122,293,000

شماره حساب

3101021440286

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه