شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: روح اله خیری چهارطاق

کد پرسنلی: 1581

کد ملی: 2948600871

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

153,145,279

جمع عوامل حقوق مبنا

63,575,422

مانده وام آریانیر

17,800,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

164,990,526

مزایا

حقوق مبنا

61,475,422

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,939,972

حق نوبت کاری

18,996,295

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,950,852

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,950,852

فوق العاده شغل

6,950,852

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

30,781,034

روند ماه قبل

229

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,720,170

جمع اقساط

24,342,000

روند ماه جاری

91

مالیات

5,824,289

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام آریانیر

17,800,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

210,570,425

جمع کسور

96,995,425

جمع اقساط

24,342,000

خالص پرداختی

113,575,000

شماره حساب

3101021269705

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه