شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: روح اله اله وردی زاده

کد پرسنلی: 1492

کد ملی: 2949413838

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

51:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,872,798

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,692,324

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

217,502,152

مزایا

حقوق مبنا

54,592,324

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

3,290,088

حق نوبت کاری

15,862,926

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,891,182

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,918,387

ورودی کارانه

110,790,450

اضافه کاری

26,217,891

روند ماه قبل

658

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,161,096

روند ماه جاری

994

مالیات

9,762,661

مطالبات کارکنان

99,711,405

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

258,703,156

جمع کسور

118,636,156

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

140,067,000

شماره حساب

3101021393524

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه