شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: روح الله طاهری

کد پرسنلی: 1703

کد ملی: 2949178571

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

49:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

134,797,432

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,551,181

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

240,507,012

مزایا

حقوق مبنا

58,451,181

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق نوبت کاری

17,035,053

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,662,951

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,497,214

ورودی کارانه

130,145,400

اضافه کاری

27,051,033

روند ماه قبل

987

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,435,820

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

363

مالیات

11,488,026

مطالبات کارکنان

117,130,860

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

281,983,069

جمع کسور

144,215,069

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

137,768,000

شماره حساب

3101021393829

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه