شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رمضان برادران

کد پرسنلی: 1518

کد ملی: 2949960200

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

86:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

141,179,351

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,394,803

حقوق و مزایای مشمول مالیات

293,545,271

مزایا

حقوق مبنا

58,294,803

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

16,719,000

حق تعطیل کاری

6,845,283

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,631,678

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,315,840

ورودی کارانه

177,248,475

اضافه کاری

45,991,747

روند ماه قبل

854

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,882,555

روند ماه جاری

971

مالیات

16,554,527

مطالبات کارکنان

159,523,627

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

339,647,680

جمع کسور

185,961,680

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

153,686,000

شماره حساب

3101021393580

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه