شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رضا چوپانی زره شوران

کد پرسنلی: 1562

کد ملی: 2940129398

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

102:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

162,148,721

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,038,529

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

217,748,486

مزایا

حقوق مبنا

52,938,529

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

10,588,700

حق تعطیل کاری

12,743,597

حق نوبت کاری

15,360,586

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,560,422

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,670,318

ورودی کارانه

81,950,175

اضافه کاری

50,775,269

روند ماه قبل

205

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,350,410

جمع اقساط

22222224

روند ماه جاری

874

مالیات

9,781,136

مطالبات کارکنان

73,755,157

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

22,222,224

جمع مزایا

259,187,801

جمع کسور

117,109,801

جمع اقساط

22222224

خالص پرداختی

142,078,000

شماره حساب

3101021393656

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه