شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رضا چوپانی زره شوران

کد پرسنلی: 1562

کد ملی: 2940129398

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

158,664,144

جمع عوامل حقوق مبنا

55,038,529

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

170,123,071

مزایا

حقوق مبنا

52,938,529

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

12,743,597

حق نوبت کاری

15,360,586

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,560,422

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,670,318

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

47,290,692

روند ماه قبل

711

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,106,490

جمع اقساط

22,222,222

روند ماه جاری

205

مالیات

6,209,230

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

22,222,222

جمع مزایا

211,910,022

جمع کسور

77,847,022

جمع اقساط

22,222,222

خالص پرداختی

134,063,000

شماره حساب

3101021393656

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه