شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رضا قائدی

کد پرسنلی: 2146

کد ملی: 2500162036

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

9,214,216

حق جمعه کاری

4,502,680

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,695,120

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

1,320,084

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

97,644,571

جمع کسور

13,885,204

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

83,759,367

شماره حساب

2170748549

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه