شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رضا صمدی یارعزیز

کد پرسنلی: 1696

کد ملی: 2940068011

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

67:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

139,580,744

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,895,468

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

228,750,542

مزایا

حقوق مبنا

54,795,468

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,302,886

حق نوبت کاری

15,924,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,931,811

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,948,857

ورودی کارانه

113,940,450

حق ماموریت

18,873,636

اضافه کاری

34,577,091

روند ماه قبل

515

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,770,652

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

497

مالیات

10,606,291

مطالبات کارکنان

102,546,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

285,254,845

جمع کسور

129,083,845

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

156,171,000

شماره حساب

3101021440367

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه