شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رضا شکری شیرمرد

کد پرسنلی: 1663

کد ملی: 2940140847

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

7

کارکرد اضافه کاری

115:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

164,878,042

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,851,579

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

213,147,504

مزایا

حقوق مبنا

52,751,579

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

9,522,364

حق نوبت کاری

15,303,799

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,523,033

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,642,274

ورودی کارانه

74,810,925

حق ماموریت

15,870,607

اضافه کاری

57,034,993

روند ماه قبل

805

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,541,463

جمع اقساط

3080000

روند ماه جاری

21

مالیات

9,436,063

مطالبات کارکنان

67,329,832

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

260,060,379

جمع کسور

91,387,379

جمع اقساط

3080000

خالص پرداختی

168,673,000

شماره حساب

3101021352600

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه