شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رضا سلمانی

کد پرسنلی: 1635

کد ملی: 6770020831

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

127,389,375

جمع عوامل حقوق مبنا

51,184,466

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

141,037,536

مزایا

حقوق مبنا

49,084,466

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

2,943,093

حق نوبت کاری

14,189,914

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,789,611

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,092,208

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

32,190,083

روند ماه قبل

222

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,917,256

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

6

مالیات

4,251,877

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

176,455,014

جمع کسور

57,638,014

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

118,817,000

شماره حساب

3101021440183

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه