شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رضا روکی زاده

کد پرسنلی: 2003

کد ملی: 3490031199

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام حراست

32,420,000

مانده سهام حراست

80,300,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

31,683,981

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

93

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,408,901

جمع اقساط

17,570,000

روند ماه جاری

153

مالیات

7,275,412

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

4,000,000

جمع مزایا

152,772,466

جمع کسور

34,254,466

جمع اقساط

17,570,000

خالص پرداختی

118,518,000

شماره حساب

4554904357

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه