شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رضا روحی بیرون

کد پرسنلی: 479

کد ملی: 0013059254

محل خدمت: صدا و سیما

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

99,792,046

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

57,003,870

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

77,806,603

مزایا

حقوق مبنا

54,819,870

حقوق سنوات

2,184,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق فنی

1,100,000

حق نوبت کاری

8,550,581

کمک هزینه غذا

3,000,000

اضافه کاری

18,137,595

روند ماه قبل

943

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,985,443

روند ماه جاری

886

مالیات

2,180,660

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

102,792,989

جمع کسور

9,166,989

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

93,626,000

شماره حساب

0351691868000

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه