شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رسول فرح بخش احمد آباد

کد پرسنلی: 1738

کد ملی: 2949178766

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

152,288,403

جمع عوامل حقوق مبنا

62,387,133

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

164,193,632

مزایا

حقوق مبنا

60,287,133

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

7,297,722

حق نوبت کاری

17,592,724

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,030,143

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,772,607

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

34,208,074

روند ماه قبل

235

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,660,188

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

970

مالیات

5,764,522

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

209,713,555

جمع کسور

60,894,555

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

148,819,000

شماره حساب

3101021440407

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه