شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رسول علی نیا

کد پرسنلی: 1722

کد ملی: 3782413301

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

96.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

146,272,507

جمع عوامل حقوق مبنا

52,646,517

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

160,932,182

مزایا

حقوق مبنا

50,546,517

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,070,405

حق نوبت کاری

14,634,012

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,082,019

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,311,517

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

45,528,037

روند ماه قبل

395

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,239,075

روند ماه جاری

538

مالیات

5,519,914

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

201,851,402

جمع کسور

56,168,402

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

145,683,000

شماره حساب

3101021393830

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه