شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رسول ادهمی زره شوران

کد پرسنلی: 1484

کد ملی: 2940050686

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

177,960,556

جمع عوامل حقوق مبنا

59,531,954

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

188,068,734

مزایا

حقوق مبنا

57,431,954

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

تفاوت تطبیق

10,000,000

حق تعطیل کاری

10,406,955

حق نوبت کاری

16,725,463

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,459,107

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,344,331

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

51,492,746

روند ماه قبل

645

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,457,239

جمع اقساط

28,382,222

روند ماه جاری

877

مالیات

7,555,155

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام ضروری

22,222,222

جمع مزایا

231,206,368

جمع کسور

86,704,368

جمع اقساط

28,382,222

خالص پرداختی

144,502,000

شماره حساب

3101021308045

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه