شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رسول احمدی

کد پرسنلی: 2062

کد ملی: 5159745637

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

12,864,800

اضافه کاری

36,856,862

حق جمعه کاری

13,508,040

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

61

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,260,480

جمع اقساط

7770000

روند ماه جاری

285

مالیات

6,231,673

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

145,157,438

جمع کسور

23,262,438

جمع اقساط

7770000

خالص پرداختی

121,895,000

شماره حساب

4759339006

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه