شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رستم فرخنده سلوکلو

کد پرسنلی: 2035

کد ملی: 2420245601

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

مانده وام انجمن اسلامی

24,250,000

مانده سهام انجمن اسلامی

126,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

15,239,159

حق جمعه کاری

7,446,869

هزینه های رفاهی

8,661,042

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,143,602

جمع اقساط

12,370,000

مالیات

2,334,021

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

4,000,000

جمع مزایا

118,337,171

جمع کسور

22,847,623

جمع اقساط

12,370,000

خالص پرداختی

95,489,548

شماره حساب

1655213024

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه