شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رحیم کمالی

کد پرسنلی: 2043

کد ملی: 2295522889

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده سهام قائم آل محمد

104,126,000

مانده وام قائم آل محمد

10,200,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

453

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,148,194

جمع اقساط

15,770,000

روند ماه جاری

762

مالیات

7,892,447

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

5,100,000

جمع مزایا

149,154,403

جمع کسور

33,811,403

جمع اقساط

15,770,000

خالص پرداختی

115,343,000

شماره حساب

3110885556

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه