شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رحیم عباسی

کد پرسنلی: 1711

کد ملی: 6369799777

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

37.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

93,489,422

جمع عوامل حقوق مبنا

49,840,444

حقوق و مزایای مشمول مالیات

102,843,912

مزایا

حقوق مبنا

47,740,444

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

2,782,344

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,520,806

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,260,403

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

30,898,750

اضافه کاری

16,085,425

روند ماه قبل

393

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,544,260

روند ماه جاری

484

مالیات

2,342,196

مطالبات کارکنان

32,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

148,427,815

جمع کسور

41,195,815

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

107,232,000

شماره حساب

3101021270269

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه