شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رایا طوسی

کد پرسنلی: 906

کد ملی: 0150082649

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

6

کارکرد اضافه کاری

36.43

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

73,004,552

کارکرد کسری کار ساعتی

2.17

جمع عوامل حقوق مبنا

45,829,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

52,894,233

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

4,032,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق ماموریت

9,165,900

اضافه کاری

12,175,052

روند ماه قبل

629

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

5,110,319

روند ماه جاری

416

کسرکار ساعتی

1,034,346

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

82,171,081

جمع کسور

6,145,081

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

76,026,000

شماره حساب

0226383122006

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه