شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رامین جوکار

کد پرسنلی: 1989

کد ملی: 2372714392

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

170

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

217,750,000

مانده سهام انجمن اسلامی

66,575,000

مانده وام حراست

40,032,000

مانده سهام حراست

75,596,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,271,118

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

59,847,519

حق جمعه کاری

10,321,937

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

21

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,744,938

جمع اقساط

28,045,000

روند ماه جاری

614

مالیات

11,118,794

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

8,375,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

3,600,000

جمع مزایا

186,144,346

جمع کسور

50,909,346

جمع اقساط

28,045,000

خالص پرداختی

135,235,000

شماره حساب

1694494094

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه