شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: دینا خدایاری تهرانی نژاد

کد پرسنلی: 2378

کد ملی: 0077798910

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

154,123,158

کارکرد شبکاری

40.00

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

125,373,337

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

11,115,709

حق شبکاری

20,008,275

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

44,462,834

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,788,621

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

203

مالیات

6,937,334

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

154,123,158

جمع کسور

18,726,158

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

135,397,000

شماره حساب

8559273974

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه