شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: دلاور طاهری

کد پرسنلی: 1700

کد ملی: 2949960189

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

84:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

147,560,510

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,096,852

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

280,124,799

مزایا

حقوق مبنا

55,996,852

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

3,283,232

حق نوبت کاری

15,829,871

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,172,087

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,086,042

ورودی کارانه

157,893,525

اضافه کاری

43,092,426

روند ماه قبل

305

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,329,236

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

702

مالیات

15,212,480

مطالبات کارکنان

142,104,172

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

322,493,590

جمع کسور

173,806,590

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

148,687,000

شماره حساب

3101021393818

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه