شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: دلاور طاهری

کد پرسنلی: 1700

کد ملی: 2949960189

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,118,337

جمع عوامل حقوق مبنا

58,096,852

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

153,054,803

مزایا

حقوق مبنا

55,996,852

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,283,232

حق نوبت کاری

15,829,871

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,172,087

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,086,042

معوقات غیرمشمول

16,752,750

ورودی کارانه

47,044,750

اضافه کاری

25,650,253

روند ماه قبل

637

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,108,284

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

305

مالیات

4,929,110

مطالبات کارکنان

46,840,275

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

206,775,974

جمع کسور

67,037,974

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

139,738,000

شماره حساب

3101021393818

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه