شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: داوود تمیمی

کد پرسنلی: 1961

کد ملی: 3520964015

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

87,083,000

مانده سهام انجمن اسلامی

118,250,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,271,118

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق ماموریت

14,745,624

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

20,643,874

هزینه های رفاهی

8,818,134

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,238,230

جمع اقساط

18,871,000

مالیات

9,427,746

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,701,000

جمع مزایا

181,471,517

جمع کسور

39,536,976

جمع اقساط

18,871,000

خالص پرداختی

141,934,541

شماره حساب

4119074695

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه